zabiegi kosmetyczne Ostrowiec Świętokrzyski
Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty Gabinetu Kosmetologii Estetycznej Metamorfozy Katarzyna Bojek.

Regulamin świadczenia usług w Gabinecie Kosmetologii Estetycznej Metamorfozy Katarzyna Bojek

 

§1 Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w salonie/gabinecie kosmetycznym Gabinet Kosmetologii Estetycznej Metamorfozy Katarzyna Bojek, ul. Krucza 2, 27-400 Ostrowiec Św. zwanego dalej „Gabinetem”.

 

 1. Godziny otwarcia Gabinetu:
 • Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00
 • W sobotę od godz. 9:00 do 14:00
 1. Klienci Gabinetu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.
 2. Skorzystanie z oferty Gabinetu oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

 

 • §2 Klienci
 1. Klientem Gabinetu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzicach, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Gabinetu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

 

 • §3 Rezerwacje

 

 1. Klient ma obowiązek zgłaszać się na zarezerwowane usługi w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg (powyżej 10 minut) usługa zostaje anulowana. Gdy do wizyty było przypisanych więcej usług – jedna z nich zostaje anulowana ze względu na brak wystarczającego czasu na jej wykonanie.
 2. Klientka czy klient, którzy dwukrotnie nie odwołają rezerwacji w terminie (tj. dobę przed wizytą), nie będą mieć możliwości kolejnych rezerwacji zabiegów. W takim przypadku będzie można umówić się na zabieg jedynie dzień przed planowanym zabiegiem, pod warunkiem wolnych terminów w Gabinecie. W przypadku dwukrotnego braku odwołania wcześniej zarezerwowanych zabiegów Gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania kolejnych wcześniej dokonanych rezerwacji zabiegów.
 3. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika Gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg.
 4. W przypadku rezerwacji zabiegów frakcyjnej radiofrekwencji mikroigłowej (RF) oraz zabiegów wykonywanych sprzętem, który Gabinet wypożycza wymagane jest wpłacenie bezzwrotnego zadatku w wysokości 30% wartości rezerwowanej usługi.

                                              

 • §4 Pracownicy

 

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, zobowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbać o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 4. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

 

 • §5 Świadczenie usług

 

 1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.
 2. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
 3. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 4. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
 5. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
 6. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
 7. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 

 • §6 Bony okolicznościowe

 

 1. Gabinet Kosmetologii Estetycznej Metamorfozy Katarzyna Bojek posiada w sprzedaży bony upominkowe na określoną kwotę lub zabieg.
 2. Ważność bonu podana jest na jego odwrocie. Nie wykorzystanie bonu w podanym terminie równoznaczne jest z jego przedawnieniem. Gabinet nie uwzględnia reklamacji w tym przypadku.
 3. Płatności za bony można dokonywać za pomocą gotówki, karty płatniczej bądź przelewu po wcześniejszym uzgodnieniu między Gabinetem a Klientem.
 4. Bon okolicznościowy nie może być zrealizowany na zabiegi depilacji laserowej oraz laserowego zamykania naczynek.
 • §7 Promocje

 

 1. Promocje na zabiegi obowiązują od momentu ich ogłoszenia. Możliwość skorzystania z promocji mają osoby niezapisane wcześniej na zabieg objęty promocją.
 2. W przypadku pakietów zabiegowych np. 2+1 oferta dotyczy jednej usługi lub tej samej partii (w przypadku laserów).
 3. W przypadku urządzeń wypożyczanych przez Gabinet promocje dotyczą konkretnych terminów. Gabinet może wyznaczyć nowy termin wizyty w wyjątkowych sytuacjach (maksymalnie 2 razy w przypadku jednego klienta i maksymalnie do 3 miesięcy).

 

 • §8 Odpowiedzialność

 

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Gabinetu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
 2. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za okrycia wierzchnie, a także za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub w Gabinecie poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 3. Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 4. Gabinet kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie.
 5. Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.
 6. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Gabinetu.

 

 • §9 Postanowienia końcowe

 

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Gabinet lub Pracownicy.
 2. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Gabinecie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2019r.